Две еврейские песни Олега Мильштейна

«Исроэль» (на идиш)

 

I.Аф ди флигл дэр винт –

дэм овнт мит зих

от мир гебрахт.

Ба дэм ям ин дэр кил их шпацир,

вэн дэр винт флит авэк,

а лид афн брэг

эс блайбт дэр нахт

ун эс зингт, ун эс зингт алц мит мир:


Припев:

Исроэл, эйбик ланд, Исроэл!

Исроэл, эйлик ланд, Исроэл!

Бист майн лихтикэ хэйм,

ву их фрэй зих ун вэйн.

Исроэл, эйбик ланд, Исроэл!

Бист майн лид, майн гэбот,

бист майн тфилэ цу Гот,

Исроэл, эйлик ланд, Исроэл!.

 

II. Эс цэблит зих банахт

майн штот ви а блум, а хэлэ блум.

Ир геэрт и майн арц, и гефил.

До ист итлэхэр айнт –

майн либлихэ фрайнт,

ун алц арум

ба дэм ям давнт штил,

давнт штил:


Припев
:

Исроэл, эйбик ланд, Исроэл!

Исроэл, эйлик ланд, Исроэл!

Бист майн лихтикэ хэйм,

ву их фрэй зих ун вэйн.

Исроэл, эйбик ланд, Исроэл!

Бист майн лид, майн гэбот,

бист майн тфилэ цу Гот,

Исроэл, эйлик ланд, Исроэл!


Припев
(на иврите):

Исраэль – лэ-олам, Исраэль!

Исраэль  – лэ-кулам, Исраэль!

Ат – бэйти а-муар,

бах ширэй од иушар,

Исраэль – лэ олам, Исраэль!

Ат ли – шир тэхила,

л-Элоим эт тфила,

Исраэль – лэ-кулам, Исраэль!